100 let české státnosti ve Středočeském kraji

Současnost je minulostí i budoucností zároveň

Středočeský kraj v letech 2009–2018? To už není historie. To je živá současnost. Avšak i ta se stává každou vteřinou minulostí a zároveň dává předpoklad pro děje, jež budou následovat.

Středočeský kraj je se svými 1 352 795 obyvateli (rok 2017) nejlidnatějším regionem České republiky. Věkovým rozložením, vzdělaností, ekonomickým postavením obyvatel i dalšími ukazateli jde o kraj harmonický, s velmi dobrými předpoklady pro další růst.

Nejen díky výstavbě satelitních obytných celků v okolí Prahy v kraji pravidelně přibývá již po dvě desetiletí obyvatel. Děje se tak i díky dobré práci obcí a měst, která tvoří čím dál tím lepší podmínky pro život svých obyvatel. Kraj se stal dobrým místem k žití. Také vzhledem k dobré poloze se do něho stěhuje stále velké množství mladých lidí, kteří zde zakládají rodiny. Proto jsme jedním z mála krajů, kde nedochází k postupnému přirozenému úbytku obyvatel. V kraji se rodí počínaje rokem 2006 více dětí, než kolik lidí umírá. Kraj je tak průměrným věkem 41 let nejmladším krajem České republiky. Přesto se nemůže vyhnout celkovému trendu stárnutí populace a lidé nad 65 převažují nad dětmi ve věku do čtrnácti let.

Dobré krajské trendy podporuje i stavební výstavba a hlavně nové projekty bydlení a bytů. V kraji bylo např. v roce 2017 vydáno zdaleka nejvíc stavebních povolení ze všech krajů (16 382), to je skoro čtyřikrát více než v Praze a několikrát více než v ostatních krajích. Ve stejném roce byla v kraji zahájena výstavba 6 514 bytů, což je téměř dvakrát tolik, co v Praze a mnohonásobně více než v jiných krajích.

Kraj je významným zdrojem pracovních sil nejen pro Prahu, ale tvoří stále silnější vlastní základnu kvalitních pracovních příležitostí. Překonal období zejména 90. let a přelomu milénia, kdy byl nazýván „pražskou noclehárnou“. Kraj nyní zásadně doplňuje a v mnohém zejména technologickou úrovní již předstihuje pražský průmysl. Kraj zásobuje Prahu potravinami, poskytuje jí rekreační zázemí a potenciál.

V roce 2017 působilo v kraji 336 540 ekonomických subjektů (271 743 podnikajících fyzických osob, 37 293 obchodních společností, 918 družstev atd.). Jedním ze zdrojů prosperity kraje je skutečnost, že se mu daří nejen držet, ale i zvyšovat poměr mezi počtem obyvatel a počtem řemeslníků. V tomto ohledu je Středočeský kraj nejlepší v zemi s počtem 113 482 řemeslných živností. Dlouhodobě se zvyšuje zaměstnanost v oblasti služeb, v nichž pracuje více než šest z deseti zaměstnaných v kraji, což se pohybuje nad celorepublikovým průměrem. V kombinaci s vysokou mírou vzdělanosti na vysokoškolské úrovni a vyváženým poměrem obyvatel se středním odborným vzděláním tak kraj právem obhajuje ambice být motorem české ekonomiky.

Středočeský kraj má kromě Prahy nejhustší a nejpřetíženější dopravní síť v republice. Přes území kraje vedou historicky radiálně uspořádané hlavní železniční i silniční tranzitní sítě. V kraji se postupně posiluje též zastoupení vodní dopravy, neboť vlastně jedinou vodní cestu v ČR pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu představuje Labsko-vltavská vodní cesta. Přibližně tři čtvrtiny její délky procházejí právě středočeskou krajinou. Vodní cesty mají ve Středočeském kraji další velký potenciál nejen pro nákladní vodní dopravu, ale i pro dopravu rekreační.

Pro Středočeský kraj zůstala přes všechny excesy „kolektivizace“ a později i mnohdy divoké „restituce“ a „privatizace“ charakteristická rozvinutá zemědělská i průmyslová výroba. Zemědělská výroba stále může těžit z vynikajících přírodních podmínek v severovýchodní části kraje, kde vyniká také rostlinnou výrobou, pěstováním pšenice, ječmene, cukrovky i chřestu a v příměstských částech pěstováním ovoce, zeleniny a květin.

Stěžejní průmyslová odvětví představují strojírenství, chemie a potravinářství. Hlavním průmyslovým podnikem je Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav, která je podnikem celostátního, ba nadnárodního významu. Rozvíjí se zde však i výroba malých aut v TPCA Czech, s.r.o. Kolín. Na dynamičnosti nabírají též další významné podniky, mezi kterými je zastoupeno i sklářství, keramika a polygrafie. Ústup, jejž mnohé podniky zaznamenaly dříve, pomalu končí a projevuje se zřetelné vzkříšení a vzestup tradičních výrob. V trvalém útlumu jsou kdysi tradiční středočeské obory těžba uhlí, ocelářství a kožedělný průmysl.

Příjmy a průměrné mzdy lidí ve Středočeském kraji jsou po Praze druhé nejvyšší v České republice a stále se zvyšují. Z hlediska zaměstnanosti a nezaměstnanosti patří kraj k nejúspěšnějším v zemi. Jeho okresy Praha-západ a Praha-východ, Benešov nebo Mladá Boleslav dokonce předstihly Prahu a patří z dlouhodobého hlediska k okresům s nejmenší nezaměstnaností v zemi.

Hrubý domácí produkt na obyvatele ve Středočeském kraji v roce 2016 vykazoval 91,7 % průměrné úrovně hrubého domácího produktu na obyvatele České republiky. To ho řadí na čtvrté místo v porovnání s ostatními kraji.

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto již od počátků své existence usiluje o dobré zahraniční vztahy a navazuje spolupráci na mezinárodní úrovni. Letos jsme oslavili již patnácté výročí existence 4-Dohody, což je prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, francouzským regionem Burgundsko-Franche-Comté, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. italský region Marche, čínské provincie Sichuan a Zhejiang a probíhají jednání i s dalšími oblastmi, mezi které patří například německé Braniborsko, polské Dolní Slezsko a další. Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, cestovního ruchu a regionálního rozvoje. Pro samosprávu jsou tato setkávání a výměny informací s partnerskými regiony velmi prospěšná a lze díky nim získávat i oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci.

Před sto lety zažil kraj fundamentální změny. Z kraje z půlky zemědělského a z půlky kraje manufaktur se stal během krátké doby krajem moderním a dynamickým. Po desetiletích různých chyb socialistického plánování i velkorysého rozmachu, po desetiletích stagnace na přelomu století nabírá Středočeský kraj opět dech. Ani po stu letech neztratil nic na své historické a kulturní identitě.